Læggevejledning

Generel læggevejledning for trægulve fra Faxe Design

APRIL 2017

Før gulvet kan  lægges

Før træet anbringes i det rum, hvor det skal, lægges skal temperatur og luftfugtighed være under kontrol. Temperaturen skal ligge på 18-22 grader C og luftfugtigheden på mellem RF 35-65%. Dette skal overholdes både før under og efter lægning af trægulvet. Luftfugtigheden måles med et kalibreret hygrometer .

Kan ovenstående krav ikke overholdes bør Faxe Design kontaktes . Dette gælder også, hvis luftfugtigheden er under RF 35%

Når plankerne ankommer, skal de pakkes ud i rummet, hvor de skal lægges. Planker til forløb og til stigemønster bør ligge i rummet i minimum 8 dage for at akklimatiseres. For at gulvet bliver rigtigt akklimatiseret skal plankerne pindes op enkeltvis så luften kan cirkulerer mellem alle plankerne. Placeringen af de oppinnede planker skal være  et neutralt sted i rummet. Det vil sige ikke op ad en tændt radiator/gulvvarme eller i direkte sollys fra vinduer.

Planker i fletmønster, sildebensmønster og kassettemønster skal ikke akklimatiseres, men først pakkes ud umiddelbart før nedlægning.

Undergulvet

 • Spånplade eller krydsfiner

Plankerne kan sømmes i feren eller limes på undersiden eller skrues ovenfra på et plant og stabilt pladegulvet. Pladerne skal være selvbærende gulvspånplader på 22mm eller minimum19mm gulvkrydsfiner med fer og not på alle 4 sider.

 • Beton

Plankerne kan limes eller skrues direkte fast på et plant, rent, nyafslebet og støvsuget betonunderlag med max. udsving på ± 2mm pr. 2m. Betonen skal være ren og tør med max. 65% RF. Ved limning og RF under 65% anvendes Casco Proflex 3470 eller Casco Parket Elastic, påført med Casco tandspartel 6118, hvor der fordeles ½ liter lim på 1 m2.

Er der restbyggefugt i betongulvet på mellem RF 65-85% anvendes Casco Parket Elastic, hvor der påføres 1 liter lim pr. m2 med Casco limspartel 6119. Er RF mellem 65-95% kan man med fordel anvende primer Schonox EG. Når primeren er tør anvendes Casco Parket Elastic 1 liter pr. m2. Se produktinformation for Casco Parket Elastice eller Casco Proflex 3470 samt for Schonox EG. Er betongulvet ujævnt, spartles gulvet med  gulvspartel Shonox SP. Der forprimes med Schonox KH. Når gulvet er spartlet, skal man være opmærksom på, at der kan være fugt i spartellaget. Spartlen skal være helt tør inden trægulvet lægges. Undergulve af anhydrit (gips gulv) skal slibes og primes med Schonox kh og spartles med Schonox AP.

 • Eksisterende trægulv

Det gamle gulv skal være rent, stabilt, tørt og helt plant med max. udsving på .± 2mm pr. 2m. Gulvet kan rettes op ved afslibning eller udspartling med Shonox APF i  et lag på min

3mm. Der kan i nogle tilfælde også lægges plader på det eksisterende gulv som opretning. Vælges udspartling bør gulvet limes med Casco Proflex 3470. Ved afslibning eller plader kan plankerne skrues eller sømmes. Lægning på eksisterende trægulve kan være proplematisk, idet man ikke kender gulvets og underkonstruktionens beskaffenhed.

 • Strøkonstruktion

Strøkonstruktion anvendes til planker i faldende forløb. Ønskes plankerne  lagt i mønster så som fletmønster, sildeben, stigemønster eller kassetter skal der først lægges et blændgulv i form af spån- eller krydsfinerplader.

Planker kan lægges direkte på strøerne. De  fastgøres  med  søm  eller  skruer  fordækt  i feren eller skrues ovenfra med efterfølgende afpropning. Strøerne  skal være  nedtørret  til  12%   fugtindhold    og    ligge    helt    plant   med    max.    udsving    på   .±  2mm   pr.   2m.

Strøkonstruktionene opbygges af minimum 50 x 50mm fyrretræsstrøer i US kvalitet eller Kerto-strøer i minimum i 40 x 39mm. Flyverstød må ikke forekomme i to tilstødende rækker inden for samme strøfag, dvs. at der skal være mindst en gennemgående planke mellem-  hvert flyverstød.  (Flyverstød  betyder  samling i enden af plankerne).  Strøerne  skal lægges med max. Afstand på 50 cm fra center til center og ved vægge med den halve afstand. Opklodsning af strøerne skal være med en afstand på max. 50 cm.

 • Ekstra lyd- og støddæmpning

Ønskes ekstra lyd- og støddæmpning kan man fuldklæbe en gummikork til underlaget, hvorefter plankerne fuldklæbes, skrues eller sømmes fast. Anvendes der lim skal den hærde i 24 timer inden plankerne pålimes. Gummikork har ikke fugtspærrende virkning og kan ikke anvendes i stedet for priming eller Casco Parket Elastic.

Når gulvet lægges

 Afstand til vægge og faste installationer

Plankerne skal have plads til at arbejde i rummet, og det er derfor vigtigt, at der holdes afstand til vægge og faste installationer, og gulvet må ikke fikseres af bygningsdele eller andet. Der skal holdes afstand på 10-20mm. (anvend evt. afstandsklodser) Er rummet mere end 8m, skal der være min. 15mm·s afstand. I meget store rum kan det i specielle tilfælde være nødvendigt at indbygge en elastisk dilatationsfuge gennem gulvet. For at dække fugen mellem gulvet og væggen anvendes fodlister. Der kan også anvendes elastisk fuge som afslutning. Dette kræver en 5mm bredere fuge. Som elastisk fuge anvendes Ljungdahls MS-40.

 • 10-brætsreglen

Ved skift i temperatur og luftfugtighed (sommer/vinter) arbejder plankerne, og det er derfor nødvendigt at anvende 10-brætstmål. Dette betyder at plankerne skal lægges med luft imellem,  så det har  mulighed  for at  arbejde.  10-brætsreglen gælder  for planker  lagt i faldende forløb og stigemønster. For fletmønster, sildebensmønster og kasettemønster anvendes 10-brætsmålet ikke.

For planker med en bredde på 140mm betyder det at tibrætsmålet skal være 1406 mm. For planker med en bredde på 180mm betyder det at tibrætsmålet skal være 1810 mm.

– Sømning og skruning af planker

Anvend firkantede, 50mm dykkere. Når der anvendes sømpistol anvendes T-søm 65mm. Der sømmes eller skrues med Montaflex skruer 4,2 x 55mm fordækt i en 45 graders vinkel mellem oversiden af feren og plankens side. Der sømmes i hver strø eller ved plader pr. 40 cm. Der skal forbores med 3,5 mm bor i planken når der anvendes skruer.

-Limning af planker

Til limning af plankerne anvendes Casco Parket Elastic. Ved temperatur  18-22 grader C og luftfugtighed 35% RF – 65% RF i betonen/underlaget anvendes Casco Tandspartel 6118, hvor der fordeles 1/2 liter lim på 1 m2 undergulv. Er fugtigheden 65% RF – 85% RF i betonen/underlaget anvendes Casco Tandspartel 6119,  hvor der fordeles  1 liter lim til 1 m2 undergulv. Plankerne monteres i den våde lim og trykkes godt fast. Monteringen skal være afsluttet inden for 20 min. Vægt på gulvet efter limning forøger bindingen. Anvend sandsække plankebundter eller lignende til belastning. Undgå limrester på overfladen af plankerne. Limrester fjernes med fugtig klud for at undgå misfarvning af træet. Slibning og overfladebehandling må tidligst udføres efter 48 timer. På plankerne må der aldrig anvendes lim på feder og not.

– Propper og skruer

Som underlag for planker, der skrues fast anvendes gulvspån i 22mm eller krydsfiner i 19mm. Plankerne kan også fastskrues direkte på beton ved forboring med murbor i størrelse 3,5mm.

Anvend Montaflex skruer 4,2 x 45mm til både træ og beton. Planker kan skrues fast oppefra. Før skruerne kan skrues i skal der forbores med et 15mm kunstbor i planken i 12mm dybde. Monter herefter skruerne.

Anvendes træpropper fyldes en passende mængde hvid snedkerlim (Casco 3337) i hullet, og proppen slås i med en hammer. Når limen er tør efter et døgn, stemmes den overskydende del af proppen af, og der efterslibes.

Anvendes propper i messing eller rustfrit stål, slibes gulvet før montering af propperne. Der anvendes ikke lim til propper i metal.

– Gummifuge/skibsgulv

Skibsplanken er specielt fremstillet således at der i planken er udfræset til gummifugen eller gummiliste.

Gummifuge findes i to varianter:

Fast gummiliste, der lægges samtidig med gulvet. Fordelen med den faste gummiliste er at gulvet kan slibes og overfladebehandles straks efter lægning. Når gummiliste anvendes må der ikke trækkes i længden ved nedlægning. Dette vil bl.a. medføre at den trækker sig sammen efter at gulvet er lagt og at der vil mangle gummiliste i enderne. For at styre gummifugen kan man evt. sømme den fast i enderne.

Når skibsplank lægges med gummiliste er det vigtigt at plankerne lægges tæt til fugen således at der ikke er mellemrum mellem træet og fugen. Der skal ikke tages hensyn til 10-brædtsmål idet fleksibiliteten ligger i fugen.

Sømmes eller skrues gulvet til underlaget kan der anvendes både gummiliste eller flydende fuge. Limes gulvet til underlaget skal der altid anvendes flydende fuge.

Før fugning påbegyndes skal fugerne rengøres grundigt. Hæftefladerne skal være rene, tørre, fri for olie, fedtstof, støv og løse partikler. Anvend en kraftig støvsuger uden mundstykke.

Hvis gulvet er en olieholdig træsort, f.eks. Teak eller Merbau, skal hæftefladerne affedtes med Ljungdahl Cleaner på en klud (skift ofte klud).

Når Ljungdahl Cleaner efter ca. 15 min. er fordampet, påføres hæftefladerne Ljungdahl MS Primer – min. tørretid 60 min. Fugning skal udføres inden 4 timer.

For at undgå entrepunktshæftning i bunden af fugen, monteres nu en hæftebryder – Slip­ Strip, således at fugemassen ikke hæfter i bunden og dermed kan fugen optage termiske bevægelser. Der afdækkes med malertape ca. 3mm fra fugekanten. Tapen fjernes umiddelbart efter lægning af fugen.

Fugerne fyldes nu helt ud med Ljungdahl MS-40. Der skal være et overskud af fugemasse. For at sikre en god vedhæftning trykkes fugemassen nu omhyggeligt ned mod hæftefladerne med en våd fugepind. Overskydende fugemasse trækkes straks af med japanspartel/fugepind. Malertape fjernes straks efter fugning.

Efter 4 døgns hærdning kan slibning foretages med slibepapir korn 80 eller finere. Det er vigtigt, at hærdetid overholdes, da for tidlig slibning kan forårsage fugeslip. Nu kan videre overfladebehandling  foretages.

Tips! Nye fugepinde stilles i sulfovand natten over  og slibes  med  vandslibepapir  korn 800 før brug.

Vigtigt! til fugning af udendørs trægulve skal anvendes samme fremgangsmåde, men andre fugematerialer.

Følgende fugemasse skal anvendes;  Ljungdahl  PU  Heavy  Duty  og  Ljungdahl  Primer 2001.

Fordelen med den flydende fuge er, at man opnår en helt tæt og meget fleksibel fuge. Ved flydende fuge skal der tages højde for 10-brædtsmålet.

Fuger i andre materialer

– Opbygning af strøkonstruktion

Anvend strøer i minimum 50 x 50mm fyrretræ i US kvalitet eller Kertostrøer minimum 40 x 39mm. Strøernes fugtindhold må max. være  på  12%.  Til  boligformål  skal  strøerne  ligge med max. centerafstand på 50cm. Strøerne skal være helt plane med et max. udsving på ± 2mm pr. 2m. Ved væggene skal strøerne lægges med halv afstand. Det er vigtigt at afstand på minimum 15mm og maximum  50mm fra vægge  og andre faste  bygningsdele overholdes. Er der risiko for fugtig beton, skal der udlægges en 0,2mm plastfolie. Opklodsning af strøerne kan fortages med specialkiler til formålet, med almindelige plastkiler eller ved at fastgøre en vandfast krydsfinerskods i passende tykkelse i betonmasse. Som finjustering af højden mellem krydsfineren og strøen anvendes tagpap eller gummikork. Betonopklodsning kan ikke anvendes oven på en plastfolie. I så fald benyttes kiler, der sømmes til strøerne sammen med opklodsning af f.eks træ og krydsfiner. Træ og krydsfiner bør ikke ligge mod beton; asfaltpap indlægges. Afstanden mellem opklodsningen må maximum være 50 cm. For at sikre en fuldstændig plan strøkonstruktion anbefales udnivellering med et laserinstrument, snor og vaterpas eller vandslange med forbundne kar. I forhold til ønske om isolering og støjdæmpning kan der lægges isolerende materiale mellem strøerne.

Særlige forhold

 • Gulvvarme

Der kan lægges gulvvarme under plankegulvene, men det er en forudsætning, at der kan opnås fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen holdes på max. 24-26 grader C. Pas ekstra på når der sømmes eller skrues, hvor der er gulvvarme med ikke at perforere underliggende varmeslanger. Tilpas skruer og søm i længden. Yderligere information kan rekvireres gennem Faxe Design A/S.

 1. Træet kan tørre ud af varmen, hvilket giver større sprækker mellem plankerne. Gulvvarme kan anvendes     i    forbindelse     med    propper     og    Quadrobricker     i    metal. Quadrobricker i sten vil i forbindelse med gulvvarme blive varmere end det øvrige gulv. Skibsplank lægges med flydende fuge når der er gulvvarme.
 • Propper

Faxe Design leverer propper i træ, rustfrit stål eller messing. Propperne kan bruges som pyntepropper, eller når man ønsker at skrue plankerne fast oppefra som dækpropper.

Træpropper limes. Metlpropper slås i uden lim.

 • Quadrobricker

Quadrobricker i træ, metal eller sten kan lægges løst i, når gulvet er lagt. Quadrobrickens tykkelsen ligger fra 17 – 20mm. For at få Quadrobricken til at ligge i samme niveau som gulvet lægges i fugelim Casco Superfix. Støvsug og rengør hullet, hvor Quadrobricken skal ligge. Læg en fugestreg af Casco Superfix på 2-6mm i tykkelsen rundt ved kanten i bunden af hullet og tryk Quadrobricken ned i den våde fugelim til den ligger i niveau. Lad fugemassen hærde i ca. 3 døgn ved 20 grader C. før gulvet tages i brug. Quadrobrickerne lægges i når gulvet er slebet og eventuelt oliebehandlet.

Quadrobricker kan også lægges løst i gulvet således at der er mulighed for at skifte til andre    Quadrobricker efter ønske. For at få Quadrobricken i samme niveau som gulvet kan det være nødvendigt at opklodse med tagpap eller gummikork.

– Gulve i vådrum og badeværelser.

Merbau skibsplank med gummifuge kan anvendes i badeværelser men det kan kun tåle begrænset fugtpåvirkning og aldrig blankt vandspejl. Det er vigtigt, at der etableres god ventilation i rummet.

Undergulvet skal være stabilt, og der skal være en vandtæt membran på gulvet og ca. 10cm op ad væggene i form af svejst vinyl, flisebelægning, flydende membran, terrazzo e.l.

Gulvet kan monteres på strøer, limes direkte på en membran eller monteres på en løst udlagt gulvplade i gulvspån eller krydsfiner til gulvbelægning. Udlægges plankerne på strøer, er det vigtigt at der etableres udluftning mellem væggen og plankerne, og at evt. fodlister monteres med et mellemrum fra plankerne på 2-4mm således at der kan ske luftskifte under gulvet, når man går på det. Limes gulvet direkte på en membran, eller udlægges det på en gulvplade, skal der ilægges en elastisk gulvfuge på min. 20-25mm mellem væg og gulv samt ved afløb o.l. Anvend bundtape og Ljungdahl Gulvfuge MS-40. Se i øvrigt afsnit om fugning af skibsplank. Planker, der lægges direkte på  membranen eller på en gulvplade, kan skrues ovenfra med efterfølgende afpropning. Se afsnit for propper.

Trægulv i brusekabinen kan ikke anbefales. Der gøres i øvrigt opmærksom på at Statens Byggeforskningsinstitut foreskriver, at trægulve i vådrum skal være aftagelige. Der gøres opmærksom på at byggeregelement vedrørende vådrum og afløb skal overholdes. Regler i egen husfarsikring bør ligeledes undersøges.

Der kan etableres gulvvarme under gulve i badeværelser. Se afsnit om gulvvarme.

Når gulvet er lagt

– Afslibning og overfladebehandling

De massive gulve fra Faxe Design leveres ubehandlet. Før overfladebehandling finpudses træet med slibenet i korn 80, 100 og evt. 120 med en rundel-polermaskine. Træ med spartlinger som f.eks. eg slibes med almindelig valseslibemaskine med sandpapir korn 60- 100 og derefter med siibenet korn 100 og 120 med rundel-polermaskine. Skal træet ikke ludbehandles kan det anbefales at udvande træet før let afslibning med korn 100/120. Udvanding foretages ved at vaske gulvet med Faxe Trærenser opløst i vand 1:40. Undgå overdrevet brug af vaskevand. Anvend kun opvredet gulvklud. Når træet er tørt efter 2-5 timer ved 20 grader C. finslibes det med slibenet med korn 120. Før overfladebehandling med f.eks. Faxe Olie, bør træet støvsuges. Ved udvanding med efterfølgende afslibning fjernes trærejsninger og gulvet bliver ekstra lækkert og glat og rejser sig ikke yderligere ved vandpåvirkning. En anden fordel ved udvanding er at garvesyren i overfladen udvaskes og derfor ikke  senere giver vandpletter  samt at træet åbnes og kan suge mere olie, hvilket giver en bedre beskyttelse og en mere ensartet overflade når der anvendes hvidpigmenterede produkter til overfladebehandlingen.

 • Lim over enderne

Lægges gulve i faldende forløb eller andet mønster, der skrues eller sømmes til underkonstruktionen og hvor plankernes ender stødes sammen i feder og not limes der over enderne med hvid snedkerlim Cascol 3337 for at undgå sprækker. Der foretages  ikke limning over enderne, hvis gulvet fuldlimes til underlaget.

 • Montering af fodlister

I sortimentet fra Faxe Design findes fodlister i samme træsort som plankerne. Fodlisterne måler 20 x 65mm og kan dække afstandsmålet på 15-20mm, der skal være mellem væg og gulv. Fodlisterne skal monteres i væggen og aldrig i gulvet idet gulvet skal kunne arbejde. Den flotteste montering fås ved at skrue fodlisterne fast med efterfølgende afpropning. (Se evt. afsnit om propper) Der er også mulig for at undersænke skruerne og derefter udspartle med plastisk træ, eller savsmuld blandet med trælim. Fodlister kan også limes med Casco Superfix. Det skal undersøges om silikonen kan binde på vægmaterialet.

 • Sorteringsspild

Der må påregnes et sorteringsspild på max. 10 %. Planker med fejl skal bortsorteres inden lægning. Er der tvivl om sortering skal dette gøres gældende inden gulvet lægges.

 • Overfladebehandling

Se brochure og arbejdsvejledning fra Faxe A/S (Træet Længe Leve)

 • Styring af luftfugtigheden

Det er vigtigt at luftfugtigheden er så konstant som mulig og helst omkring RF 50%. Dette giver et godt og sundt indeklima, der er rat at opholde sig i. Er luftfugtigheden meget lav vil det blive et tørt usundt miljø. I tørt indeklima vil træet tørre ud så der opstår sprækker mellem plankerne. Er der tildens til tørt indeklima bør der anvendes befugter.

 • Øvrige forhold

Er der tvivlspørgsmål i forbindelse med læggevejledningen skal der rettes henvendelse til Faxe Design A/S inden gulvet lægges.               ·

Der tages forbehold for øvrig lovgivning og retningslinier på området.

Gældende regler så som bygningsreglementet samt lokale regler skal overholdes. Vedrørende generel vejledning henvises til håndbog fra Træbranchens Oplysningsråd, Træ        41,            Trægulve               1,     Lægning      og     reparation,      samt     håndbøger     fra     Statens Byggeforskningsinstitut f.eks. SBI-Anvisning 169, Gulve og vægge i vådrum.

Vedrørende lim og fugemasse henvises til datablade og anvisninger fra Casco A/S og Ljungdahl A/S.

Vedrørende gulvarme henvises til datablade og anvisninger fra Wirsbo Danmark A/S Overholdes regelementer, vejledninger og anvisninger ikke lægges gulvet på eget ansvar.

Læggevejledning for  plankeflet  Oktober 2004

Plankeflet består af plankestave og Quadrobricks. Der indgår 2 varianter plankestave kaldet A og B. Plankestav A er med not/not på langsiderne og med feder og not over enderne. Plankestav B er med fer/not over langsiderne og med feder og not over enderne. Quadrobricks er uden fer og not.

Plankeflet lægges direkte på betongulv eller et pladegulv af gulvspån eller krydsfiner til gulvbelægning. Plankeflet pålimes eller skrues oppefra med  efterfølgende  afpropning. Som propper kan der vælges mellem træsorterne eg, ask, merbau, fyr, eller wenge. Der findes også propper i messing og rustfrit stål. Øvrige krav i den generelle læggevejledning for planker og mønsterplanker skal overholdes.

Planker i fletmønster, sildebensmønster og kassettemønster skal ikke akklimatiseres, men først pakkes ud umiddelbart før nedlægning.

Det er vigtigt at give sig god tid til at starte rigtigt.

Mål væggene op og find midten og slå en kridtstreg til midten af den modsatte væg. Dette gøres mellem alle 4 vægge, så man får et kryds på midten af gulvet. Centurm i rummet kan yderligere tjekkes ved at lave et diagonalmål på gulvet.

Når centrum er fundet, og der er et kryds i midten af rummet, lægges en 90 graders vinkelmåler på krydsets streger. Afmærk ud for 45 grader i alle 4 retninger og slå streger mellem de modsatte afmærkninger. Hermed har man fundet den retning, gulvet skal ligge i.

Tag en plankestav B og afmærk præcis midten på langsiden med not. Læg denne med mærket nøjagtig i centrumskrydset i den ene 45 graders retning. Det er vigtigt at få fikseret den første plankestav nøjagtigt, hvor den skal ligge, idet denne er retningsviser for resten af gulvet. Skal gulvet skrues, gøres dette enkelt med de 4 skruer, der skal i plankestaven. Skal gulvet limes, skal plankestaven fikseres med min. 4 klodser, der skrues fast i gulvet, en for hver ende af plankestaven samt 2 på fersiden af plankestaven så den ikke flytter sig og får målet til at “skride”. Herefter tages en plankestav B, hvor fer og not vender på samme måde. Denne sættes sammen med den fikserede plankestav og fikseres ligeledes. Når dette er gjort, har man lagt centrum af gulvet og kan bygge hele gulvet op fra dette centrum. Plankestavene A og B samles i fedre og not på langsiderne. Dette betyder at der er not på de yderste langsider af de 2 samlede plankestave  således at Quadrebrickerne frit kan lægge i efter at gulvet er lagt. Det giver herefter sig selv, hvornår der skal bruges plankestave med højre- og venstrevendt fer og not. Der skal anvendes  lige mange højre og venstrevendte plankestave.

Der hvor Quadrobricker lægges efter, at alle plankestavene er lagt, er det vigtigt, at man anvender Quadrobric-skabeloner under lægningen, for at sikre at der er plads til quadrobrickerne når gulvet er lagt.

Tips: Til lægning af plankeflet anvendes stor tømmervinkel under arbejdet og arbejdt hele tiden ud fra præcis midten af de foregående plankestave i en 90° vinkel udmålt med tommestok og tømmervink/en.

Skabelonerne flyttes fra hul til hul, efterhånden som man arbejder sig frem. Der skal med jævne mellemrum måles efter med tommestok og tømmervinkel om gulvet lægges korrekt og ikke “skrider”.

– Quadrobricker

Quadrobricker i træ, metal eller marmor kan lægges løst i, når gulvet er lagt. Quadrobrickens tykkelsen er lidt mindre end gulvets. For at få Quadrobricken til at ligge i samme niveau som gulvet lægges i fugelim Casco Superfix. Støvsug  og rengør  hullet, hvor Quadrobricken skal ligge. Læg en fugestreg af Casco Superfix på 2-5mm i tykkelsen rundt ved kanten i bunden af hullet og tryk Quadrobricken ned i den våde fugelim til den ligger i niveau. Lad fugemassen hærde i ca. 3 døgen ved 20 grader C. før gulvet tages i brug. Quadrobrickerne lægges i når gulvet er slebet og eventuelt oliebehandlet.

Når gulvet er lagt bør det finpudses med net i korn 60-120. Er gulvet fremstillet til propper og er disse i træ skal propperne først monteres og stemmes af før der finpudses. Propper i metal monteres først når gulvet er finpudset.

Overfladebehandling med olie kan foretages både før eller efter montering af Quadrobricks og propper i metal. Propper i træ overfladebehandles sammen med gulvet

Anvendes Quadrobricker i metal er det bedst at foretage overfladebehandling med olie efter lægning af quadrobrickerne, hvorved disse bliver beskyttet mod fedtfingre og oxidation.

I forbindelse med lægning af Plankeflet skal den Generel læggevejledning for trægulve fra Faxe Design læses.